Projekty

V  roce 2017 byla na Základní škole praktické a Základní škole speciální Kroměříž provedena rekonstrukce (zateplení a výměna výplní stavebních otvorů).

Název projektu: Základní škola praktická a ZŠ speciální Kroměříž – Realizace úspor energie

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001542

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, stropů a střech. Dále došlo k výměně oken a dveří.

Celkové náklady:                    13 069 560,90 Kč

Celkové způsobilé výdaje:      6 524 665,46 Kč

Výše dotace:                             2 609 866,18 Kč (40 %)

 Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 343,09 GJ/rok, tj. o 38,2 %, snížení emisí CO2 o 19,061 t/rok, tj. o 38,22 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

Realizace úspor energie PDF